គំនិត​អាជីវកម្ម “Doctor Advisor” ​ជាប់​លេខ ១ ក្នុងកម្មវិធី Startup Weekend Phnom Penh

CHEA Sophalla

គំនិត​អាជីវកម្ម “Doctor Advisor” ​ជាប់​លេខ ១ ក្នុងកម្មវិធី Startup Weekend Phnom Penh

coworkspace-slide1

ការ​​​ប្រកួតប្រជែង​គំនិត​អាជីវកម្ម​ Startup Weekend Phnom Penh រយៈពេល​បី​ថ្ងៃបាន​បញ្ចប់​ហើយ ដោយ​យុវជន​-យុវនារី​​បី​រូប បាន​ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ជើងឯក ក្រោយ​​ផ្ដួល​ក្រុម​ខ្លាំង​ចំនួន​ប្រាំបួន ក្រោម​គំនិត​អាជីវកម្ម “Doctor Advisor” របស់​ពួកគេ​។ ខាងលើ​នេះ​ជា​​វីដេអូ​​បង្ហាញ​ពី​អត្ថន័យនៃ​គំនិត​អាជីវកម្ម Doctor Advisor​ និង​ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​គណៈកម្មការ។